سلسله نشست های پیام (۲)

سلسله نشست های پیام (۲)


سلسله نشست های پیام (۲)

سلسله نشست های پیام (۲)
موضوع: گونه شناسی قتل های یزد با تاکید بر مسائل اخلاقی
نحوه شرکت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸
 ۲۰ خردادماه ساعت ۱۱ صبح
دانشگاه علم وهنر واقع در بلوار دانشجو