سلسله نشست های پیام (۱)

سلسله نشست های پیام (۱)

 سلسله نشست های پیام (۱)

موضوع: آسیبهای اخلاقی در محیطهای شغلی

دوشنبه  ۱۲ خردادماه ساعت ۱۰ صبح  در سالن شهید بهشتی دادگستری شهرستان یزد

لطفا برای شرکت در نشست به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸ پیامک ارسال کنید.