سلسله نشست سلام زندگی- دی 96


نشست هفتگی و رایگان سلام زندگی
 
??استاد ترکمانی
??مهارت زندگی و آسیب اجتماعی 
۱۳ دی - ساعت ۱۸:۳۰
??فرهنگسرای شهرداری یزد