سلسله نشستهای پیام ۵

سلسله نشستهای پیام ۵


سلسله نشستهای پیام ۵

 سلسله نشست های پیام ۵
موضوع: مزاحمت برای بانوان در فضای حقیقی و مجازی
 نحوه شرکت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۲۰۸۳۴۲۵۸
 دوشنبه ۹ تیرماه ساعت ۲۱ در پارک آزادگان