سلسله جشن های دهه امامت و ولایت (بازارچه اطلسی)

سلسله جشن های دهه امامت و ولایت (بازارچه اطلسی)


سلسله جشن های دهه امامت و ولایت (بازارچه اطلسی)

سلسله جشن های دهه امامت و ولایت از سوی ستاد مبشر غدیر و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و هیئات مذهبی در سطح شهر در حال برگزاری است.