سلام زندگی

سلام زندگی


سلام زندگی

سلسله نشست های سلام زندگی

سلسله نشست های سلام زندگی هر چهارشنبه ساعت 18 با  هدف بالا بردن سطح آکاهی عموم در مورد سلامت تن در فرهنگسرای شهر در حال برگزاری است.