سامانه اتوبوس یاب یزد راه اندازی شد

سامانه اتوبوس یاب یزد راه اندازی شد

سامانه اتوبوس یاب یزد راه اندازی شد

دسترسی به سامانه از طریق سایتهای زیر
 
Yazd.ir
 fava.yazd.ir