زکات ورزش

زکات ورزش


زکات ورزش

هر نعمتي که خداوند به بنده خود عنايت مي فرمايد، به دنبال آن وظايف و تکاليفي بر دوش انسان گذاشته مي شود. به عنوان مثال وقتي انسان علمي را مي آموزد، در مقابل آن وظايفي را دارد. از جمله وظايف آن: عمل به علم، تواضع و فروتني، خدمت به مردم و ... مي باشد. اما يک وظيفه ديگري نيز دارد که مورد بحث ما است. « نشر و رساندن آن علم به ديگران، يکي ديگر از زکات هاي علم به شمار مي رود».
« پيامبر (ص) : لِکُلِّ شَي ءٍ زَکاةً »
هر چيزي زکاتي دارد.


زکات هاي مرتبط با ورزش:


1- زکات بدن:
« حضرت علي(ع): وَ لِکُلِّ شَيْ‌ءٍ زکاةً وَ زَکاةُ الّبَدَنِ الصِّيامُ »
هر چيزي زکاتي دارد و زکات بدن، روزه گرفتن است.
2- زکات شجاعت:
« حضرت علي(ع): زکاةُ الشُّجاعةِ، الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ »
زکات شجاعت، جنگيدن در راه خدا مي‌باشد.
3- زکات سلامتي:
« حضرت علي(ع): زکاةُ الصِّحَةِ ، السَّعْيُ في طاعَةِ اللهِ »
زکات سلامتي، تلاش در راه بندگي و طاعت خدا است.
4- زکات پيروزي:
« حضرت علي(ع): زکاةُ الظَّفَرِ، الإحسانُ (العَفْو) »
زکات پيروزي، نيکي، احسان و گذشت است.
5- زکات قدرت:
« حضرت علي(ع): زَکاةُ القُدْرَةِ ، الإنصافُ »
زکات قدرت، انصاف و دادگري است.
زکات ورزشکار
يک ورزشکار با توجه به اينکه از بدني «سالم» و «ب قدرت» و «شجاعت» و «پيروزي» بهره مند است، لذا مشموب زکات هاي پنج گانه فوق مي‌شود. يعني يک ورزشکار مي‌بايست در راه خدا جهاد کند، در راه بندگي خدا تلاش کند، نيکي و احسان کند و منصف و با گذشت باشد.
به قول معروف يک ورزشکار و قهرمان بايد در اوج قدرت، انسان باشد يعني به صفات و ارزش‌هاي انساني اهميت دهد و آنها را در زندگي خود پياده کند.
خلاصه اينکه يک ورزشکار مسلمان، بايد يک انسان کامل، نمونه و الگو باشد، همانگونه که پيامبر(ص) مظهر ارزش‌هاي انساني بودند.