زندگی شیرین می شود وقتی ...

زندگی شیرین می شود وقتی ...


زندگی شیرین می شود وقتی ...

چهل و پنجمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی با عنوان " زندگی شیرین می شود وقتی . . .  " با حضور دکتر ترکمانی چهارشنبه این هفته 6 مرداد ماه ساعت 18 در فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار می شود.