زندگی شیرین من

زندگی شیرین من


زندگی شیرین من

 زندگی شیرین من، اردوی آموزشی تفریحی ویژه دیابتی های نوع یک در روز 25 بهمن ماه برگزار میشود.