رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور در بیمارستان شهید صدوقی(ره)یزد از گروه اجرایی رادیو بیمارستان تقدیر کرد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور در بیمارستان شهید صدوقی(ره)یزد از گروه اجرایی رادیو بیمارستان تقدیر کرد.


رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور در بیمارستان شهید صدوقی(ره)یزد از گروه اجرایی رادیو بیمارستان تقدیر کرد.

تقدیر رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از  گروه اجرایی «رادیو بیمارستان»


رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور در بیمارستان شهید صدوقی(ره)یزد از گروه اجرایی رادیو بیمارستان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عباس ملازینلی و جمعی از مدیران این سازمان با حضور در بیمارستان شهید صدوقی(ره) یزد از گروه اجرایی رادیو بیمارستان تقدیر و تشکر کرد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این دیدار ابتکار ایجاد رادیو بیمارستان توسط این گروه را ستایش کرد و افزود: فضای نشاط و شاد ایجاد شده پس از اجرای این طرح در بیمارستان برای بیماران و کادر درمانی محسوس است و قطعا در بهبودی بیماران نقش بسزایی خواهد داشت.

وی امید آفرینی در این شرایط را نیاز اصلی جامعه و بخصوص برای بیماران و کادر درمانی دانست و تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا امید در جامعه زنده بماند و با سرعت به روزهای عادی بازگردیم.

ملازینلی نقش رادیو بیمارستان در امید بخشی به بیماران و تغییر فضای ذهنی آنان را قابل تقدیر دانست و خواستار تداوم این طرح در بیمارستان شهید صدوقی و سایر بیمارستان های شهر یزد شد.