رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از خانه ورزش محله محمود آباد بازدید کرد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از خانه ورزش محله محمود آباد بازدید کرد


رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از خانه ورزش محله محمود آباد بازدید کرد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از خانه ورزش محله محمود آباد بازدید کرد
عباس ملازینلی رییس و محمدفاضل یوسفی معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از روند تکمیل تجهیزات خانه ورزش محله محمود آباد بازدید کردند.