روایت تلخ تک فرزندی!

روایت تلخ تک فرزندی!

 

 

تنهایی، باری که تک فرزند به دوش میکشد.