رواق رضوی

رواق رضوی


رواق رضوی

رواق رضوی، رواقی خدمت و محبت به رسم امام هشتم میباشد که شامل برنامه های ویزه ای از جمله غرفه کتاب و خوانش کتاب، ایستگاه قصه خوانی و شعر خوانی، غرفه ایتام و .... است این رواق از تاریخ 16 لغایت 19 تیرماه در گذر فرهنگ و هنر دایر میباشد.