رنگ آمیزی پل حجاب وامام علی

رنگ آمیزی پل حجاب وامام علی


رنگ آمیزی پل حجاب وامام علی

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی به نقل ازواحدزیباسازی رنگ آمیزی  پل حجاب وزیرگذرامام علی (ع)به متراژ ده هزار مترمربع باصرف هزینه ای بالغ برهفتصدمیلیون ريال درراستای زیباسازی سیما ومنظرشهری توسط واحدزیباسازی سازمان انجام شده است.این پروژه که درمدت زمان یک ماه بطول انجامید بارنگ آکریلیک پایه آب انجام شده که درنظراست پس ازاین پروژه زیبا سازی  پل های ابوذر،ابوالفضل(ع) وزیرگذر حکیمیان توسط واحد زیباسازی سازمان انجام شود.