رصد عمومی گذر سیاره تیر(عطارد)

رصد عمومی گذر سیاره تیر(عطارد)


رصد عمومی گذر سیاره تیر(عطارد)

موسسه نجوم آسمان  شب کویریزد رصد عمومی گذر سیاره تیره (عطارد) را در روز دوشنبه ساعت ۱۶ در پارک کوهستان برگزار میکند.