دیدار ونشست با سردار بهدانی فر برای هماهنگی بیشتر و بهتر با نیروی انتظامی در راستای اهداف سازمان

دیدار ونشست با سردار بهدانی فر برای هماهنگی بیشتر و بهتر با نیروی انتظامی در راستای اهداف سازمان


دیدار ونشست با سردار بهدانی فر برای هماهنگی بیشتر و بهتر با نیروی انتظامی در راستای اهداف سازمان

دیدار ونشست با سردار بهدانی فر برای هماهنگی بیشتر و بهتر با نیروی انتظامی در راستای اهداف سازمان در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.