دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد


دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد
 
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در همراهی با جمعی از کارشناسان و مدیران این سازمان با حضور در سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد با محمدحسن مرادی سرپرست این سازمان دیدار کردند.
در این دیدار پیرامون افزایش همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد به ویژه در حوزه فضاسازی و ارائه تولیدات فرهنگی در محل آرامستان ها، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است محمدحسن مرادی پیش از انتصاب به عنوان سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری، به عنوان مسئول حراست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد مشغول به کار بود.