دیدار اعضا‌ی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ‌ورزشی شهرداری یزد

دیدار اعضا‌ی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ‌ورزشی شهرداری یزد


دیدار اعضا‌ی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ‌ورزشی شهرداری یزد

در آستانه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی؛

اعضا‌ی هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ‌ورزشی شهرداری یزد دیدار کردند

در آستانه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد با عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتما‌عی ‌ورزشی شهرداری دیدار کردند.
گفتنی است در این نشست از عباس ملازینلی دبیر سابق شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد به پاس فعالیت و حضور موثر در حوزه ارتباطات و روابط عمومی تقدیر به عمل آمد.