دو انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

دو انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد 

قائم مقام و مسئول آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزش شهرداری یزد ؛ محمدرضا پیرنیا، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی حکمی محمدفاضل یوسفی مسئول واحد ورزشی سازمان را با حفظ سمت قبلی به سمت قائم مقام رئیس سازمان منصوب نمود ، همچنین با توجه به توان، تجربه و سوابق  کاری محمدباقر پارسائیان ، ایشان رانیز به سمت  مسئول آموزش شهروندی سازمان که مسئله ی مورد تاکید شهردارمی باشد را منصوب کرد.