دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد

دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد


دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد

?? دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های شهرداری یزد برگزار شد
 
?? دومین نشست کارشناسان آموزش شهروندی مناطق و سازمان های تابعه شهرداری یزد با حضور دکتر سیدعلیرضا افشانی رئیس دانشکده اجتماعی دانشگاه یزد برگزار شد. 
 
?? در این نشست نتایج نیازسنجی عمومی پیرامون انتظارات مردم از خدمات شهرداری یزد و آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر که توسط سیدعلیرضا افشانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و تیم پژوهشی وی با ضریب اطمینان ۹۹ درصد تهیه شده است مورد تحلیل و بررسی کارشناسان حاضر در جلسه قرار گرفت.