دومین مرحله مسابقه جرعه مهدوی

دومین مرحله مسابقه جرعه مهدوی


دومین مرحله مسابقه جرعه مهدوی

دومین مرحله مسابقه جرعه مهدوی
 


ویژه مدیران، کارمندان دولت و خانواده محترم آنها

برگزاری آزمون : 5 آبان ساعت 11 الی 16

برای مشاهده نسخه جرعه مهدوی پوسترهای زیر را مشاهده فرمایید.