دومین روز از برپایی ایستگاه خوش حجابی به مناسبت هفته حجاب و عفاف در امامزاده شاهزاده فاضل به روایت تصویر

دومین روز از برپایی ایستگاه خوش حجابی به مناسبت هفته حجاب و عفاف در امامزاده شاهزاده فاضل به روایت تصویر