دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"


دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد" یاری گران زندگی
 با محوریت: خانواده، آموزش، فضای مجازی
زمان :1 الی 12 تیرماه