دوره آموزش جامع رانندگان حمل و نقل عمومی شهر یزد

دوره آموزش جامع رانندگان حمل و نقل عمومی شهر یزد


دوره آموزش جامع رانندگان حمل و نقل عمومی شهر یزد

با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری آغاز شد؛

 دوره آموزش جامع رانندگان حمل و نقل عمومی شهر یزد

طرح جامع آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی شهر یزد با همکاری واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان حمل و نقل، بار و مسافر در مرکز علمی کاربردی شهرداری یزد آغاز شد.
شایان ذکر است در این دوره آموزشی رانندگان سرویس مدارس و مینی بوس شهر یزد، بیش از ۱۰ مهارت ویژه آموزش شهروندی را آموزش دیدند.