دستگاه شگفت انگيز بدن شما

دستگاه شگفت انگيز بدن شما


دستگاه شگفت انگيز بدن شما
بدن شما مانند يك دستگاه شگفت انگيز مي باشد كه از چند قسمت مختلف ساخته شده است و همه قسمتها با يكديگر پيوند دارند. بعضي از قسمتها در بيرون بدن هستند و به راحتي مي توانيم آنها را ببينيم. قسمتهاي زيادي در درون بدن هستند. قسمتهاي درون بدن درست به همان اندازه اهميت دارند، هر چند كه نمي توانيد آنها را ببينيد.
شما چگونه به نظر مي رسيد
هر چند ظاهر هر فرد – حتي در دوقلوهاي يكسان – كمي متفاوت است، اساسا همه بدنها به هم شبيه هستند. مثلا، همة ما دو بازو، دو پا و يك سر داريم. همة اين قسمتها بر روي قسمتي پيوند خورده‏اند كه تنه ناميده مي شود.
ظاهر بدن شما، به اسكلت شما، ماهيچه هاي شما، پوست شما، سن شما و اين كه مرد يا زن هستيد، بستگي دارد. مثلا افراد قد بلند اسكلت بزرگتري دارند. ورزشكاران مي توانند ماهيچه هاي بزرگ و قدرتمندي را پرورش دهند. افراد پيرتر ممكن است پوست پرچين و چروكي داشته باشند.
شما ودوستانتان
ممكن است شما همسن دوست خود باشيد، اما ممكن است قدتان با او تفاوت داشته باشد. يكي از شما شايد لاغرتر از ديگري باشد. چشمها، مو و پوست شما ممكن است با چشمها، موو پوست دوستتان تفاوت داشته باشد. همه اين تفاوتها مهم هستند. اين تفاوتها، بعضي از چيزهايي هستند كه از شما يك فرد بيگانه مي سازند.
ý بدن شما هر روز كارها ي گوناگون زيادي براي انجام دادن دارد تا شما را زنده و سلامت نگه دارد:
ý شما تنفس مي كنيد
ý مي خوريد و مي آشاميد
ý قلب شما ضربان دارد (مي تپد)
ý فعاليت مي كنيد
ý مواد زايد را دفع مي‏كنيد
ý استراحت مي كنيد
ý مي خوابيد


عناصر به وجود آورنده حيات
هر فرد از ميليونها عنصر به وجود آورنده كوچك ساخته شده است كه سلول ناميده مي شوند ، سلولها عناصر به وجود آورنده حيات هستند هر قسمت از بدن شما از انواع مختلف سلولها درست شده است . هر نوع سلولي وظيفه خاصي براي انجام دارد . اين كه به جستجوي سلولهايتان بپردازيد، تلاش سودمندي نيست ، آنها خيلي ريزتر از آن هستند كه بدون يك ميكروسكوپ ديده شوند .
شكلهاي سلولها
سلولهاي بدن شما به شكلها و اندازه هاي مختلف هستند ، بعضي از آنها مسطح هستند ، برخي ديگر گرد مي باشند وبعضي حتي به شكل چهارگوش هستند .
تركيبات يك سلول
بيشتر سلولها ، با وجود اين كه به شكلهاي مختلفي هستند قسمتهاي اساسي يكساني دارند قسمت اصلي مركزي هر سلول هسته ناميده ميشود . هسته سلول را كنترل مي كند و آن را در حالت كار در وظيفه خاص خودش نگه مي دارد .
يك سلول چگونه كار ميكند
شما از قبل مي دانيد كه بدنتان هر روز غذا جذب مي كند تنفس مي كند و از مواد زايد خلاص مي شود آيا ميدانيد كه هر سلول ريز در بدن شما دقيقاً همين كار را انجام ميدهد ؟ هر سلول منفرد غذا جذب مي كند تنفس ميكند و از مواد زايد خلاص مي شود .
سلولها چگونه رشد ميكنند
اندازه برخي از سلولهاي بدن شما افزايش مي يابد يعني بزرگتر مي شوند سلولهاي ديگر از نظر تعداد زياد ميشوند يعني تداد بيشتري از آنها ساخته مي شوند ما ميگوييم آنها تكثير مي شوند .سلولها از طريق تقسيم شدن به دو قسمت مساوي تكثير ميگردند در حالي كه هر يك هسته خودش را دارا مي باشد .
 
منبع:
برگرفته از سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد