درباره سازمان

درباره سازمان


درباره سازمان

به استناد ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكلات،وظايف و انتخابات شوارهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به نامه شماره 4/10476 مورخ 4/3/88 استانداري محترم يزد و ضمائم مربوطه،قانون شهرداري و ساير قوانين و مقرارت مربوطه بعنوان سازمان وابسته به شهرداري يزد اداره خواهد شد.

 شروع به كار اين سازمان با اخذ موافقت و مجوزهاي قانوني وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي،سازمان محترم تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشد.

  سازمان با موضوع انجام امور فرهنگي و ورزشي و در چارچوب فعاليت و ماموريتهاي قانوني شهرداري در اين زمينه فعاليت خواهد نمود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و طبق مقرارت مربوطه سازمان به صورت خودگردان و خودكفا اداره مي شود.

  برخي فعاليت هاي سازمان:

 1)      پشتيباني تحقيقاتي،مطالعاتي و آموزشي فرهنگسراها و مراكزفرهنگي ،ورزشي شهرداري با هدف تامين نيازهاي مشترك آنها با رعايت مقرارت مروبط.

  2)      برنامه ريزي درراستاي ايجاد اماكن فرهنگي،ورزشي و هنري در نقاط مختلف شهر با سرمايه گذاري شهرداري يا بخش دولتي و خصوص با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط.

 3)      برنامه ريزي براي پر كردن اوقات فراغت شهروندان از طريق برپايي نمايشها-مسابقات،نمايشگاهها و كوهنوردي و موارد مشابه در پارك ها،اماكن و فضاهاي مناسب شهري با رعايت مقرارت مربوطه.

 4)      همكاري با سازمانها،نهادها،باشگاه و مجتمع هاي فرهنگي ورزشي مثل آموزش و پرورش،ارشاد اسلامي،حوزه هنري،صداوسيما و غيرو درتمامي زمينه هاي مرتبط با موضوع سازمان با رعايت مقررات مربوطه واخذمجوزلازم.

 5)      ارائه خدمات فرهنگي،ورزشي وآموزش هاي آزادعلمي و فرهنگي به عموم بويژه جوانان و نوجوانان و مبادرت به هرگونه فعاليت كه بتواند بنحوي در تحقيق فعاليت سازمان موثرباشد بااخذ مجوز از مراجع ذيربط.

 تلفن هاي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد:

7244496

7255160

7254444

نمابر: 7253310

آدرس:

يزد- بلوار شهيد صدوقي شمالي- جنب فرهنگسراي شهرداري- سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد