داوری نخستین جشنواره عکس شهروندی در محل سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

داوری نخستین جشنواره عکس شهروندی در محل سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد