داوری نخستین جشنواره عکس شهروندی در محل سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

داوری نخستین جشنواره عکس شهروندی در محل سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


داوری نخستین جشنواره عکس شهروندی در محل سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد