خطرات دود

خطرات دود


خطرات دود
متجاوز از 80% تلفات جاني حريق تنها مربوط است به دود نه شعله ناشي از حريق


دود مخلوط بسيار درهمي است از توليدات فرار احتراق تركيبات آلي مركب از ذرات بسيار ريز جامد يا مايع كه درون گازهاي متصاعده از حريق معلقند. سايز برخي از ذرات كربن تا ميكرون و برخي ديگر ممكن است تا كمتر از05/0 ميكرون مي رسند.
مقدار دود از يك حريق تا حريق ديگر فرق كرده و تابع درجه تكامل احتراق است. درمكاني كه مقدارهوا محدود است حريق مواد قابل احتراقي را كه به دليل كمبود اكسيژن نمي سوزد تجزيه كرده و به حالت فرار در مي آورد و در نتيجه دود زيادي توليد مي گردد.
ذرات دود كه درجريان هوا قرار گرفته اند ممكن است به اندازه اي سرد شوند كه بخارات آب واسيدهاي ارگانيك وسايرمواد توليدي حريق روي آنها بچسبند ودرصورت استنشاق عميقا دردستگاه تنفسي فرو رفته و شديدا موجب تحريك آن شوند. اين تركيبات ضمنا چشمها را نيز شديدا مي آزاراند بنابر اين بيماران دودزده ممكن است دچار عوارض مختلفي قرار گرفته باشند از قبيل: هضم دود- تنفس دود - سوزشهاي مجاري تنفسي - استنشاق گازها و بخارات مسموم كننده و....
لازم به توجه است كه آب دروني مواد نيز در دودسازي موثر است. رطوبت از شدت احتراق مي كاهد لذا احتراق كامل كمتر صورت مي گيرد در نتيجه دود بيشتري توليد مي شود. از طرف ديگر بخارات آب تبخير شده دود را غليظتر كرده و ظاهر آنرا تغيير مي دهد گرچه مضرات تركيبات ديگر دود را ندارد.
دود چون مواج و متحرك است ممكن باعث مرگ و جراحات در نقاطي بسيار دورترازمحل اصلي حريق گردد.مثلا دود حريق طبقات پايين يك بنا ممكن است باعث مرگ و جراحات طبقه بالاتر شود. طبقات زيرزمين و بناهاي بي پنجره مانند سينماها از لحاظ دود بسيار خطرناكتر و قابل توجه مي باشند.
بايد متوجه بود كه هر نوع ماده سوزان گازهاي خاص خطرناكي توليد مي كند لذا براي مقابله آسانتر و بهتر با آنها صلاح است از نوع مواد قابل احتراق مكان يا اماكن مورد نظر قبلا اطلاعات كافي بدست آوريم تا معلوم شود با چه نوع گازهائي سروكار خواهيم داشت و خود را قبلا آماده مقابله نماييم.
 
منبع:
برگرفته از سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد