خطرات بنزین

خطرات بنزین


خطرات بنزین
اگر احتياج هست كه بنزين را جهت كارهاي كارگاهي ذخيره كنيد كوشش نماييد به حداقل مورد نياز و ظروف فلزي درپوش دار كه ظرفيت آنها بيش از دو گالن نباشد نگهداري نماييد.
2- روي ظروف بنزين حتما برچسب بزنيد و با حروف درشت كلمه بنزين را بنويسيد.
3- بنزين قابل اشتعال است و بخار بنزين قابل انفجار- محل نگهداري بنزين بايد خنك باشد و در معرض تابش خورشيد نباشد تا از تبخير آن جلوگيري شود.
4- اگرتعداد ظرف بنزين زياد است كف انبار راماسه بريزيد و تعدادي كپسول خاموش كننده پودري در نزديكي محل نصب نماييد.
5- تماس پوست بدن با بنزين مخصوصا بنزين سربدار ناراحتيهاي پوستي ايجاد مي كند هنگام كار با بنزين يا جابجا كردن آن از دستكش لاستيكي استفاده نماييد.
6- استفاده از بنزين وحلالهاي قابل اشتعال مانند الكل جهت لكه گيري البسه يكي از عوامل بروز آتش سوزي در خانه ها ست.
7- هر جرقه كوچك مي تواند بنزين و الكل را مشتعل سازد و اگر لباسي آغشته به بنزين باشد با يك ته سيگار روشن ممكن است آتش بگيرد.
8- ظروف بنزين و الكل اگر پشت پنجره باقي بماند و آفتاب روي آن بتابد آتش ميگيرد.
9- براي پاك كردن لكه ها از حلاله اي غير قابل اشتعال استفاده كنيد.
10- لباسهاي پشمي و نايلوني كه داراي الكتريسيته ساكن مي باشند خطر بيشتري نسبت به لباسهاي پنبه اي دارند.
11- بهتر است لكه گيري لباسها را بعهده خشك شوييها بگذاريد و خود را بخطر نيندازيد.علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
 
منبع:
برگرفته از سايت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد