خشت خشت تا بهشت "گروه سرود فجر جاوید"

خشت خشت تا بهشت "گروه سرود فجر جاوید"