حضور مسئول بسيج هنرمندان استان يزد در سازمان

حضور مسئول بسيج هنرمندان استان يزد در سازمان


حضور مسئول بسيج هنرمندان استان يزد در سازمان

 


به گزارش روابط عمومي سازمان در روز سه شنبه چهاردهم تيرماه سال جاري آقاي پارساييان مسئول بسيج هنرمندان يزد در سازمان فرهنگي ورزشي حضور يافت. در جلسه اي كه با حضور ايشان و مديرعامل سازمان و معاون فرهنگي سازمان تشكيل گرديد، حاضران در مورد افزايش همكاري­هاي اين دو نهاد و اشتراكات يكديگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ابتدا جناب آقاي پارساييان توانايي ها و امكانات بسيج هنرمندان در راستاي فعاليت­هاي فرهنگي را مطرح نمودند و سپس جناب آقاي ابويي با توضيح مختصري از پيشينه سازمان و مطرح كردن برنامه هاي تصويب شده در سال جاري از پيشنهاد همكاري با بسيج هنرمندان استقبال نموده و با ارائه اهم سياست هاي اجرايي سازمان زمينه هاي همكاري با بسيج هنرمندان را در قالب برنامه ها مطرح نمودند.

در ادامه معاون فرهنگي سازمان جناب آقاي پارساييان با اشاره به اهميت استفاده از زبان هنر در فعاليت­هاي فرهنگي و تأكيد مقام معظم رهبري بر اين موضوع، همكاري با بسيج هنرمندان را ضروري ارزيابي كردند.