جمع آوری ریسه های لامپی میدان امام علی(ع)جهت تعمیربرج های روشنایی

جمع آوری ریسه های لامپی میدان امام علی(ع)جهت تعمیربرج های روشنایی


جمع آوری ریسه های لامپی میدان امام علی(ع)جهت تعمیربرج های روشنایی

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی_تفریحی شهرداری یزدبه نقل ازواحدزیباسازی سازمان اقدام به جمع آوری ریسه های لامپی میدان امام علی(ع)جهت تعمیروبهبودسیستم روشنایی میدان مذکورنموده است که برای جمع آوری این ریسه ها حدود6ساعت بطول انجامید.این پروژه باهمکاری سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ومبلغی بالغ برسی میلیون ريال هزینه شده است.