جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال

جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال

جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.