جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال

جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال


جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال

جلسه هم اندیشی ساخت کمپ فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.