جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر

جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر


جلسه هم اندیشی با موضوع رویکرد عدالت ترمیمی به بزهکاری و بزه دیدگی در فضای سایبر

 
با حضور دکتر محمد فرجیها
 
سه شنبه ۱۹ اسفندماه ساعت ۸ صبح
 
فرهنگسرای خانواده شهرداری