جلسه قرعه کشی مسابقات کتابخوانی خمینی کبیر و بانوی چشمه

جلسه قرعه کشی مسابقات کتابخوانی خمینی کبیر و بانوی چشمه