جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین جشنواره ملی چتر زندگی ۹۹

جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین جشنواره ملی چتر زندگی ۹۹