جلسه بسیج کارمندان پایگاه شهید حاج حسن دانش

جلسه بسیج کارمندان پایگاه شهید حاج حسن دانش

جلسه بسیج کارمندان پایگاه شهید حاج حسن دانش با موضوع شهید چمران الگوی کار و زندگی جهادی در سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.