جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردای یزد

جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردای یزد


جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردای یزد

جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهردای یزد با حضور معاونان شهردار، شهرداران مناطق ۱،۲،۴،۵ و سازمان عمران درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.