جشن روز جهانی معلولان

جشن روز جهانی معلولان


جشن روز جهانی معلولان در روز چهارشنبه 13 آذرماه ویژه مدارس استثنایی برگزار میشود.