جشن روز جهانی معلولان

جشن روز جهانی معلولان


جشن روز جهانی معلولان

جشن روز جهانی معلولان در روز چهارشنبه 13 آذرماه  ویژه مدارس استثنایی برگزار میشود.