جشن دختران آفتاب ۱۳۹۹

جشن دختران آفتاب ۱۳۹۹

 جشن دختران آفتاب
رعایت نکات بهداشتی ضروری است.
 سه شنبه ۳ تیرماه ساعت ۱۰ صبح دربوستان طوبی برگزار میشود.