جشن بزرگ مباهله و اختتامیه کاروان شادی و احسان غدیر

جشن بزرگ مباهله و اختتامیه کاروان شادی و احسان غدیر

جشن بزرگ مباهله و اختتامیه کاروان شادی و احسان غدیر  

پنجشنبه ۲۳ مردادماه 

با اجرای رسالت بوذری 

پخش از شبکه استانی یزد