جشن بزرگ خبرنگار

جشن بزرگ خبرنگار


جشن بزرگ خبرنگار

جشن بزرگ خبرنگار به مناسبت روز خبرنگار همراه با رونمایی از کتاب تاریخ مطبوعات استان یزد شنبه 19 مردادماه ساغت 21 در سالن برق منطقه ای برگزار میشود.