جشن بزرگ بهار مهربانی

جشن بزرگ بهار مهربانی


جشن بزرگ بهار مهربانی

جشن بزرگ بهار مهربانی  همراه با موسیقی زنده سنتی و محلی، غرفه صنایع دستیو هنری و تئاتر خیابانی از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ آبان ساعت ۱۷_۲۲ در گذر فرهنگ و هنر مازاریها برگزار میشود.