جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان

جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان


جشنواره ملی ورزش پیشکسوتان

 
 
ویژه آقایان
 
 مسابقات دوهمگانی،فریزبی، دارت
 
 پنجشنبه ۲۶ خردادماه 
 
ورزشگاه شهید نصیری