جشنواره ماه بندگی ، ماه ورزشی 1400

جشنواره ماه بندگی ، ماه ورزشی 1400 
 
15 مسابقه  ورزشی  مجازی 
✔️دومینو  ✔️رمز شکن✔️معما  
✔️تغذیه ورزشی   ✔️سودوکو 
✔️استوژیت  ✔️لب خوانی 
✔️اتاق فرار ✔️اسم و فامیل 
✔️جدول  ورزشی    ✔️ماز 
✔️روبیک     ✔️مسابقه تعادل   
✔️مسابقه روفیه    ✔️ هوش شطرنج 
 
 
آقایان و بانوان
رایگان 
همراه با اهدای  جوایز نفیس  
 
??ثبت نام و شرکت در مسابقه با فالو کردن پیج زیر  
https://www.instagram.com/yazdvarzeshi?r=nametag