جشنواره سپاس آب

جشنواره سپاس آب


جشنواره سپاس آب

جشنواره سپاس آب، 1 الی 3 مرداد 98 ساعت 20 الی 23 در آب انبار رستم گیو واقع در بلوار بسیج برگزار میشود.