جشنواره آبادی

جشنواره آبادی


جشنواره آبادی

جشنواره آبادی  با محوریت دانشگاه و روستا "آشنایی با فرهنگها،سنتها و بازیهای بومی محلی"  15و 16 مهرماه ساعت 11:30 در دانشگاه یزد برگزار میشود.