ثبت رکورد جهانی

ثبت رکورد جهانی

 ثبت رکورد روپایی
توسط محمدحسین حسینی فهرجی
به مناسبت سالروز ثبت میراث جهانی یزد
 ۱۷ تیرماه ساعت ۶ صبح
آغاز برنامه از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی